Siemens

- Đại diện cung cấp các máy móc thiệt bị y tế của Siemens tại Việt Nam.

- Đại diện lắp đặt và hỗ trợ dịch vụ máy gia tốc cho Siemens trên toàn thế giới