Cyclotron

Eclipse

Chức năng: Sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ cho máy PET/CT (để PET/CT có thể hoạt động được) hoặc mục đích khác (cho nghiên cứu biến đổi gen, phòng thí nghiệm hóa học, nông nghiệp và công nghiệp).